Maremonti utazási iroda

Adja meg nevét és e-mail címét a feliratkozáshoz, hogy elsőként értesüljön a legjobb ajánlatokról!* Kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a Maremonti Kft. adatkezelési tájékoztatóját és hozzájárulok, hogy elérhetőségeimre kedvezményeket és akciókat tartalmazó információt küldjön.

Általános információk


Helyfoglalás

Személyesen, telefonon, faxon, vagy e-mail-ben tehetô meg. Fizetés nélkül a lefoglalt helyeket a jelentkezést követô harmadik nap 18 óráig tartjuk fenn. Amennyiben a 40 %-os elôleget a foglalást követô 3. napig nem fizetik be, úgy a számítógép automatikusan törli és felszabadítja a helyeket.

Utazási szerzôdés

Az Utazási szerzôdés az utazás megrende­lésével és az elôleg befizetésével jön létre. Kérjük, aláírás elôtt tanulmányozza át az Uta­zási szerzôdést, az ehhez tartozó esetleges kiegészítéseket, Utastájékoztatót, valamint az Utazási Feltételeket.

Fi­ze­tés
Az elô­le­get és a hát­ra­lé­kot a megadott ha­tár­idôig az aláb­biak sze­rint ren­dez­he­ti:

•   iro­dánk­ban kész­pénz­ben,
•   átuta­lás­sal: Bank­szám­la szá­munk:

  • EURO:    UNICREDIT BANK  10918001-00000012-27920016
                    IBAN: HU31 1091 8001 0000 0012 2792 0016
                    Swift: BACXHUHB

  • FORINT:  UNICREDIT BANK  10918001-00000012-27920009

Kér­jük, hogy min­den eset­ben tün­tes­se fel a szer­zô­désszá­mot.
Az elô­leg megér­ke­zé­se­kor írás­ban visszaiga­zol­juk a meg­ren­delt szol­gál­ta­tá­so­kat.
Tá­jé­koz­tat­juk, hogy a hát­ra­lék, sí­bér­let és egyéb fa­kul­tá­ciók be­fi­ze­té­sé­nek ha­tár­ide­je az uta­zás meg­kez­dé­se elôt­ti 30. nap. Er­rôl kü­lön ér­te­sí­tést nem kül­dünk.
A hát­ra­lék megér­ke­zé­sét kö­ve­tôen el­­küld­jük Ön­nek a rész­vé­te­li je­gyet, va­la­mint a szük­sé­ges tá­jé­koz­ta­tó anya­go­kat.

Le­ké­rés

A weboldaunkon meg­je­len­te­tett uta­kon és sí­kör­ze­te­ken kí­vül szá­mos le­he­tô­sé­get, szál­lás­he­lyet tu­dunk Önök­nek aján­la­ni. Ha nem ­­­találta meg a megfelelô ajánlatot, érdeklôdjön, elképzelései alapján megszervezzük utazását. Egyes ese­tek­ben a weboldalon sze­rep­lô aján­la­tok is le­ké­rés­nek mi­nô­sül­nek.

Árak

Minden esetben az egy fôre esô árat adjuk meg, de kizárólag teljes apartmanokat, illetve szobákat értékesítünk. Ha külön nem jelöljük, a turnusok általában szombattól szombatig tartanak (8 nap 7 éjszaka, 8/7).
A szilveszteri turnusoknál, ahol félpanziót biztosítunk, a részvételi díj általában tartalmaz­za a szilveszteri vacsora összegét is, kivéve, ha ezt külön jelöljük.
Üreságy- vagy egyágyas felár összegéről érdeklődjön irodánkban (szálloda, turis­taház, vagy panzióban történô elhelyezésnél).
Apartmanban, stúdióban és bungalóban tör­ténô elhelyezésnél, függetlenül attól, hogy hány személy veszi igénybe, mindig a teljes rész­vé­te­li dí­jat kell meg­fi­zet­ni. Az üres­ágy felár eb­ben az eset­ben 100 %.


Gyer­mek­ked­vez­mény

Az ajánlatoknál a gyer­mek­ked­vez­mény kor­ha­tá­rát az ár­táb­lá­za­tunk­ban meg­ta­lál­ja, mér­té­ké­rôl ér­dek­lôd­jön iro­dánk­ban.
A ked­vez­mé­nyek azok­nak a gyer­me­kek­nek jár­nak, akik az uta­zás ide­je alatt nem töl­tik be a megadott kor­ha­tárt. Apart­ma­nok ese­té­ben általában nem tu­dunk gyer­mek­ked­vez­ményt ad­ni, kivéve, ha külön jelöljük.

Cso­port­ked­vez­mény

Azo­nos út­ra és tur­nus­ra be­szer­ve­zett legalább 15 utas után jár, amely­nek rész­le­tes fel­té­te­lei az iro­dánk­ban át­ve­he­tôk.

Egyéb költ­sé­gek

Egyes szál­lás­he­lye­ken mel­lék­költ­sé­gek ter­he­lik az apart­ma­nok bér­le­ti dí­ját, pl.: áram-, fû­tés-, víz-, gáz- és ta­ka­rí­tá­si költ­ség. Eze­ket a szál­lás­he­lyek­nél kü­lön fel­tün­tet­jük, il­let­ve az Utastájékoztatóban je­löl­jük.

Üdü­lô­he­lyi díj

Eu­ró­pa szer­te ál­ta­lá­no­san el­ter­jedt adó­faj­ta, me­lyet ér­ke­zés­kor kell az utas­nak meg­fi­zet­nie, mér­té­két a szálláshelyeknél, illetve az utastájékoztatóban kö­zöl­jük.

Helyszínen fizetendő költségek

Az árak tá­jé­koz­ta­tó jel­le­gûek. A kül­föl­di szol­gál­ta­tók fenn­tart­ják a jo­got azok mó­do­sí­tá­sá­ra, ezért az iro­da fe­le­lôs­sé­get nem vál­lal. Általában érkezéskor, a helyszínen kell fizetni.


El­he­lye­zés

Tá­jé­koz­ta­tá­sul kö­zöl­jük, hogy a szál­lás­hely az adott or­szág hi­va­ta­los be­so­ro­lá­si rend­sze­re sze­rint mely ka­te­gó­riá­ba tar­to­zik.
Az apart­ma­nok, stú­diók és bun­ga­lók min­den eset­ben ren­del­kez­nek kony­há­val és für­dô­szo­bá­val (az et­tôl el­té­rôt kö­zöl­jük).
A kony­hák, fôzôsarkok min­den eset­ben meg­fe­le­lô edénnyel, evô­esz­köz­zel és ét­kész­let­tel ren­del­kez­nek.
Stú­dió (st.): olyan komp­let­ten fel­sze­relt la­kás, ahol az uta­sok el­he­lye­zé­se egy he­lyi­ség­ben, egy lég­tér­ben tör­té­nik.
Apart­man (ap.): a la­kás­ban legalább egy aj­tó­val el­vá­lasz­tott há­ló­szo­ba van.
A stú­dió­kat, az apart­ma­no­kat és a szo­bá­kat az uta­zá­si szer­zô­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott lét­szám­nál több sze­mély nem ve­he­ti igény­be, min­den gyer­mek 1 fô­nek szá­mít.
Eluta­zás­kor az apart­ma­no­kat lel­tár sze­rint kell átad­ni. Ér­ke­zés­kor a je­lent­ke­zés he­lyén általában kau­ciót kell fi­zet­ni, ame­lyet tá­vo­zás­kor az apart­man sér­tet­len és hiány­ta­lan visszaadá­sa ese­tén vissza­kap­nak. Ér­ke­zés­kor az ész­lelt hiá­nyos­sá­go­kat je­lez­zék!

Biz­to­sí­tás

A rész­vé­te­li díj be­teg­ség-, baleset- és poggyász­biz­to­sí­tást, va­la­mint út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást nem tar­tal­maz. Mindezek iro­dánk­ban kü­lön meg­köt­he­tôk.
Út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tás ki­zá­ró­lag az elô­leg be­fi­ze­té­sé­vel egyide­jû­leg köt­he­tô, a rész­vé­te­li díj 5,5 %-a. Az ön­rész 20%.


Sí­bér­let

A "Kedvezményes síbérletárak irodánkban" olcsóbbak a helyszíni áraknál, ezeket irodánkban érdemes megvásárolni. Bizonyos esetekben Vendégeink az általunk kiállított síbérlet-kupon ellenében a helyszínen általában a több napos (minimum 4 napos) síbérletek árából változó mértékű kedvezményt kapnak. Ezeket a lehetőségeket az adott sícentrumnál külön jelöljük. A síbérlet pénztáraknál kérhetik az igazolványok vagy az útlevelek bemutatását az életkor és a családi összetartozás igazolásához, a különböző bérletfajták megvásárlásánál, akár normál akár kedvezményes tarifánál! Kedvezményes árú síbérletet irodánkban csak szállás foglalással együtt lehet vásárolni.
Európában a sípályákon gyermekeknek a bukósisak használata kötelező!


Tá­vol­sá­gok

A weboldalon sze­rep­lô, mé­ter­­ben vagy km-ben megadott tá­vol­sá­gok tá­jé­koz­ta­tó jel­le­gûek, kö­rül­be­lü­li ér­té­ke­ket je­len­te­nek.


Há­zi­ál­lat

Sok szál­lás­he­lyün­kön en­ge­dé­lye­zi a ven­dég­lá­tó há­zi­ál­la­tok be­vi­te­lét, szál­lás­he­lyen­ként más és más fel­té­te­lek­kel, ezek­rôl ér­dek­lôd­jön iro­dánk­ban.


Uta­zás

Le­he­tô­ség van egyé­ni és au­tó­bu­szos uta­zás­ra is, meg­fe­le­lô utas­lét­szám ese­tén. Az ál­ta­lunk biz­to­sí­tott au­tó­bu­szok kom­for­to­sak, meg­bíz­ha­tó mû­sza­ki ál­la­po­túak, és meg­fe­lel­nek a köz­le­ke­dé­si elôírá­sok­nak. Igény ese­tén na­gyobb cso­por­tok ré­szé­re – egyé­ni el­kép­ze­lé­sek­nek meg­fe­le­lôen – kü­lön au­tó­buszt biz­to­sí­tunk. Egyes ese­tek­ben a busz­já­ra­tok több sí­cent­ru­mot köt­nek össze. Az ár bu­da­pes­ti kiál­lás­sal ér­ten­dô.
Az au­tó­bu­szo­kat csak a meg­ha­tá­ro­zott mi­ni­má­lis utas­lét­szám fe­lett tud­juk biz­to­sí­ta­ni.

Utastájékoztató

Szál­lás­he­lyeink­rôl ké­szült Utastá­jékoztató is, amely to­váb­bi  fon­tos in­for­má­ció­kat tar­tal­maz. Ezt be­fi­ze­tés elôtt kér­je iro­dánk­ban. Ezen­kí­vül sípá­lyatérképekkel, a szál­lá­sok­ról ké­szült in­for­má­ciós anya­gok­kal, fény­ké­pek­kel is ren­del­ke­zé­sé­re ál­lunk.

Rek­la­má­ció

Szál­lás­he­lyein­ket az uta­sok szem­­pont­jait, ér­de­keit fi­gye­lem­be vé­ve vá­laszt­juk ki. Ha en­nek el­le­né­re a szol­gál­ta­tá­sok­kal elé­ge­det­le­nek len­né­nek, kér­jük, jelezze a szállásadónak, illetve hívja ügyeleti mobilszámunkat, melyet megtalál az utastájékoztatón és a voucheren. Amennyiben a felmerült problémát nem sikerül a helyszínen megoldani, jegyzôkönyvet kell készíteni és ezt a szállásadóval, valamint az érintettekkel is alá kell íratni.
Fontos, hogy az észrevételeket, hiányosságokat a lehetôségekhez mérten fényképpel támasszák alá, mert ez a késôbbiekben megkönnyíti az ügyintézést. Irodánk minden esetben az Utasaink érdekeit tekinti a legfontosabbnak, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a felmerült problémákat hatékonyan kezeljük.

Szolgáltatások

A feltüntetett szolgáltatásokat Vendégeink térítés ellenében vehetik igénybe. Amennyiben ingyenesek, ezt külön jelöljük.

 

Vagyoni Biztosíték Biztosítása