Maremonti utazási iroda

Adja meg nevét és e-mail címét a feliratkozáshoz, hogy elsőként értesüljön a legjobb ajánlatokról!* Kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a Maremonti Kft. adatkezelési tájékoztatóját és hozzájárulok, hogy elérhetőségeimre kedvezményeket és akciókat tartalmazó információt küldjön.

Utazási feltételek

Érvényes a Maremonti Utazási Iroda (székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 52., adószáma: 12816943-2-42, cégjegyzékszáma: 01-09-704846, MKEH szerinti nyilvántartási száma: U-00235/2002) által szervezett utakra.

 

A Maremonti Utazási Iroda (továbbiakban Iroda) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415. és 416. §-a, az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelei) rendelkezései, illetőleg a jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak.

1. Utazási Szerződés létrejötte

Az utazási szerződés az utasok és az Iroda között a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint az előleg befizetésével, és ezzel egyidejűleg az utazási szerződés valamint mellékleteinek elfogadásával, utazásközvetítő esetében az írásbeli megrendelés visszaigazolásával és ezzel egyidejűleg az utazási szerződés valamint mellékleteinek elfogadásával jön létre. Az utazási szerződést az utasok és az Iroda között a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint írásban kell megkötni. A szerződés létrejöhet papíron, vagy  faxon, illetve ha elektronikus dokumentumba foglalták (e-mail), más tartós adathordozón is.. Az utazási szerződés módosítására fentieket megfelelően kell alkalmazni. A szerződés szoros és elválaszthatatlan mellékletét képezi az utas rendelkezésére bocsátott TÁJÉKOZTATÓ, az UTAZÁSI FELTÉTELEK, mint általános szerződéses feltétel, a részvételi jegy, valamint a szerződéssel összefüggésben az Iroda által az utas részére átadott egyéb dokumentum. Telefonon, faxon, vagy e-mailen történő megrendelés esetén a szerződés létrejöttéhez az kell, hogy az Iroda által az utas részére megküldött utazási szerződést az utas aláírva visszaküldje az Iroda részére postán, faxon vagy e-mail-en. Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utas (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt az Iroda felé szabályszerű – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót (pl.: UTASTÁJÉKOZTATÓ) a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből fakadó az Irodát és az utast ért, illetve ezek oldalán felmerült károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Ha az Iroda helyhiány miatt, vagy más okból csak feltételesen fogadja el a jelentkezést, illetve az utas csak feltételesen (előleg befizetése nélkül) jelentkezik, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Iroda az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését bármikor visszamondhatja, az Iroda a befizetett előleget pedig – költségeinek levonásával – visszafizeti.

2. Részvételi díj

A részvételi díj az adott út meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások (szállás, ellátás, utazás, síbérlet stb.) díját, az Iroda eljárási díját, illetőleg szervezési költségeit, valamint az általános forgalmi adót foglalja magában, amennyiben a szerződő megfelel a 2007 évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló XV. fejezetének 206. §-a szerinti utas fogalmának. Az utasnak a szerződés megkötésével egyidőben nyilatkoznia kell, ha nem végső felhasználóként (azaz nem utasként) veszi igénybe a szolgáltatást. Az előleg befizetésekor az iroda, ha az utas másképpen nem nyilatkozik, az előzőekben említett áfa törvényben meghatározott utasként fogja minősíteni.

Egyes utaknál a helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) valutában kauciót kell fizetni, amit az utas a szolgáltatások igénybevételét követően (távozáskor) visszakap, amennyiben a szálláshely berendezéseiben nem okozott kárt, illetve nincs leltárhiány és a szálláshelyet olyan állapotban adta át, amilyen állapotban átvette. Előforul, hogy a helyszínen az utasnak további költségeket kell fizetnie (pl. üdülőhelyi díj, végtakarítás, áramfogyasztás stb.). Az iroda az erre vonatkozó információkat az utazási szerződésben vagy annak mellékleteiben teszi közzé. Az utas az Iroda útján az előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe. Az EUR-ban megadott részvételi díjakat az iroda a teljes szezonra garantálja.

3. Jelentkezés

A teljes részvételi díj 40%-át kell előlegként a jelentkezéskor befizetni. Ettől az Iroda akkor tér el, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A fennmaradó összeget (hátralékot) köteles az utas legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. naptári napon befizetni, kivéve, ha az Iroda és külföldi közreműködője közt létrejött szerződés ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Iroda a szerződéstől külön értesítés nélkül elállhat, s azt tárgytalannak tekintheti. Az utas ez esetben köteles az Irodának az utazási feltételekben közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 31. naptári napon belül történik, akkor a jelentkezéssel egyidejűleg a részvételi díj 100%-át kell az irodában befizetni. Az Iroda a teljes részvételi díj befizetését követően a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt (részvételi jegyet, vouchert) ad át az utasnak, melyet az utazás megkezdése előtt vagy megérkezéskor az iroda megbízottjának be kell mutatni vagy át kell adni. Ellenkező esetben az utas nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére. A www.maremonti.hu oldalon nem szereplő, illetve az ott megadott időpontoktól, áraktól eltérő utak megrendelése esetén (egyedi megrendelés) a részvételi díj megfizetésének feltételeit az Utazási Szerződés mellékletét képező visszaigazolás tartalmazza.

4. Szerződés módosítása, megszűnése

Az utas írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől abban az esetben, ha az Iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott.

5. Módosítás, útlemondás

Módosítási költség a jelen Utazási feltételekben foglaltakon felül 10 eur/alkalom/fő. Amennyiben az utas nem az Utazási Feltételek 4. pontjában foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől, úgy az Iroda részére bánatpénzt köteles fizetni, melynek mértéke a részvételi díj alapulvételével kerül kiszámításra. A bánatpénz mértékének megállapításakor az Iroda a külföldi szolgáltatókkal kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket figyelembe véve járt el. Az Iroda az alábbiakban  közölt feltételektől a külföldi partnerrel kötött szerződés alapján eltérhet., ebben az esetben  a lemondás feltételeit, valamint az utas által megtérítendő költségek összegét az utazási szerződés részét képező Utastájékoztató tartalmazza.

A bánatpénz mértéke az alábbi.:

a) Az utasnak jogában áll az utazást megelőző 65. naptári napig az utazást kötbérköltség megfizetése nélkül lemondani.

b) Ha az utas az utazás megkezdése előtti 64. és 31. naptári nap között a szerződéstől eláll, a teljes részvételi díj 40%-át köteles megfizetni.

c) Ha az utas az utazás megkezdése előtti 30. és 8. naptári nap között a szerződéstől eláll, a teljes részvételi díj 75%-át köteles megfizetni.

d) Ha az utas az indulást megelőző 7. naptári napon vagy ezen belül mondja le az utat, illetve (lemondás nélkül) nem vesz részt az utazáson, a teljes részvételi díj 100%-át köteles megfizetni.

e) A teljes részvételi díjhoz hozzászámítandók a fakultatív szolgáltatások (pl.: utazás, és csomagár esetén a síbérlet) díjai is.

f) A www.maremonti.hu oldalon nem szereplő, illetve az ott megadott időpontoktól, áraktól eltérő utak megrendelése esetén (egyedi megrendelés) a lemondás feltételeit az Utazási Szerződés mellékletét képező visszaigazolás tartalmazza. Az utas kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fentiek alapján meghatározásra kerülő bánatpénzt a befizetett előlegből, illetőleg részvételi díjból az Iroda levonja. Az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára, a részvételi díj összegére vonatkozóan az Iroda által közzétett adatokban történt esetleges változásokról az Iroda tájékoztatja az utast. Az Iroda fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való felcserélésére rendkívüli esetekben. Az Iroda az utazás megkezdése előtti 15. naptári napig kártérítés nélkül, a befizetett összeg teljes visszatérítése mellett az alábbi okok miatt a szerződéstől elállhat: (1) az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám hiányában, (2) az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmények esetén. Ha az Iroda az utazási szerződéstől eláll, az utas jogai a következők: (1) az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Irodának lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha pedig alacsonyabb értékű, az Iroda köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni; (2) követelheti a befizetett összeg azonnali visszafizetését, és a díj után időarányosan évi 20% mértékű kamat megfizetését.

6. Felelősség

Az Iroda felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített utazási szerződés esetén az Iroda köteles a díjat arányosan csökkenteni.

a) Az Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe, illetve az utazást korábban megszakítja.. b) Az Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható .c) Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az Iroda felelősséget nem tud vállalni, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik. d) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel e) Az Iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért felelősséget nem vállal. f) Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utas köteles kifogását haladéktalanul bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség az utast terheli. Az Iroda idegenvezetője (vagy helyszíni szolgáltatója) az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utasnak kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül írásban az Iroda tudomására kell hoznia. A kifogás késedelmes előterjesztéséből eredő károkért az utas felelősséggel tartozik (Ptk. 306.§/4. bekezdés).g) Külföldi fakultatív programok során felmerült reklamációkért az Iroda nem tartozik felelősséggel. h) Az Iroda utazásközvetítője által értékesített utazási szolgáltatás esetében, az utazásközvetítő felelőssége másodlagos, a jogok és kötelezettségek közvetlenül terhelik egymással szemben az utast és az Irodát. i) Az Irodának, illetőleg az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő kárért való felelőssége a szolgáltatási díj (részvételi díj) összegének maximálisan a kétszeresét érheti el, az ezt meghaladó kár nem érvényesíthető. Poggyászának, értékeinek őrizetéről, felügyeletéről az utas saját maga gondoskodik az utazás során, kivéve, ha azt továbbszállítás, vagy megőrzés céljából az Iroda vagy közreműködője átvette. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, biztosítási kötelezettség stb), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

A RÉSZVÉTELI DÍJ AZ ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS, VALAMINT AZ UTASBIZTOSÍTÁS DÍJÁT NEM TARTALMAZZA.

Az utas az utazás során történt hirtelen megbetegedése esetén felmerülő költségeit az utas által valamelyik biztosítóval külön kötött utasbiztosítás keretében és feltételei között lehet rendezni. Ha az utas nem rendelkezik utasbiztosítással, az ebből eredő károkért, költségekért az Iroda felelősséget nem vállal.

A MAREMONTI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI KFT a jelenleg érvényben levő 265/2001. (XII.21.) kormány rendelettel módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet által előírt kötelezettségét teljesítve a COLONNADE INSURANCE S.A. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE-vel a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött. Az Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A weboldalon (www.maremonti.hu) előforduló hibákért az Iroda felelősséget nem vállal.

Az Iroda a változtatás jogát fenntartja.

201…………………………

 

 

…………………………………….                                                       …………………………….

MAREMONTI UTAZÁSI IRODA                                                   UTAS