Maremonti utazási iroda

Adja meg nevét és e-mail címét a feliratkozáshoz, hogy elsőként értesüljön a legjobb ajánlatokról!Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Maremonti Utazási Iroda (székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 52., adószáma: 12816943-2-42, cégjegyzékszáma: 01-09-704846, MKEH szerinti nyilvántartási száma: U-00235/2017, adatkezelési nyilvántartási száma : NAIH-113197/2017) időszakra  kiadott katalógusában, szórólap és egyéb kiadványok ennek hiányában az utazási szolgáltatással kapcsolatos egyéb írásos tájékoztatójában, garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:
•    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv)
•    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.);
•    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);
•    az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény).
A személyes adatai felhasználása, a név és a cím megadása azért szükséges, hogy az Ön által megadott címre a jövőben ingyenes szórólapot, reklám anyagot, egyéb kiadványt küldhessünk, illetőleg az utazási iroda által szervezett online játékban való részvételét biztosítsuk vagy egyéb marketing kampányunkban az adatait felhasználhassuk.
Az e-mail cím megadására azért van szükség, hogy az Ön részére elküldhessük ingyenes Hírlevelünket, amennyiben ehhez hozzájárul, illetve a kommunikációt gyorsíthassuk.
Születésének dátuma segíti a személyre szabott ügyintézést. A telefonszáma, az Önnel való személyes kapcsolatfelvételre szolgál. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Maremonti Utazási Iroda marketing célokra is felhasználhatja.
 Személyes adatok feldolgozása, tárolása: Az Ön által megadott személyes adatokat a Maremonti Utazási Iroda kizárólag saját rendszerében tárolja és a fent ismertetett célokra használja fel. Gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha más célú felhasználáshoz Ön kifejezett hozzájárulását adta.
A Maremonti Utazási Iroda lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetőleg törlését.
Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük és részére reklámot a továbbiakban nem közlünk.
 Adatkezelési alapelvek
Személyes adat akkor kezelhető, ha
•    a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
•    b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
 Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. Adatkezelésünk csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat, ha az a cél elérésére alkalmas.
 A partnerek által megadott személyes adatokat kizárólag saját rendszerünkben tároljuk és a fent ismertetett célokra használjuk fel. Gondoskodunk az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megteszünk azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása érdekében. Biztosítjuk a felhasználót arról, hogy személyes adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha a más célú felhasználáshoz a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.
 Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása
 Önnek bármikor jogában áll a Regisztráció során megadott személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti célból történő kezelését indoklás nélkül megtiltani, illetve a Regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.
Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát a hírlevélről való leiratkozással, illetve az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:
•    e-mailben: si@maremonti.hu
•    postai úton: a  levelezési címre.
Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.
 Jogorvoslati lehetőségek
Az Ön a jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
•    cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
•    honlap: www.naih.hu
 Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az Adatkezelőhöz fordulhat a fentebbi elérhetőségeken.
 Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.
 Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.
 
Cookie-k "sütik" használata a weboldalon

A cookie-k („sütik”) olyan kis szövegfájlok, amelyek sok esetben egyedi azonosítóval vannak ellátva, és amelyet a webszerver küld el az Ön számítógépének, mobiltelefonjának vagy egyéb, az internetet kezelni képes készülékének, valahányszor Ön belép egy weboldalra. A cookie a weboldal működésének hatékonyabbá tételére használt olyan elterjedt eszköz, amely emellett üzleti és marketinginformációkkal lát el bennünket annak érdekében, hogy kellően tájékozott döntéseket hozhassunk weboldalaink fejlesztését illetően valamint kényelmesebbé teszik a honlap használatát.
 
Amennyiben olyan kérdése lenne, amely a fent leírtak szerint nem egyértelmű, akkor az alábbi e-mail címen teheti fel: si@maremonti.hu